NL
EN
Getting your own work done
Krijg je eigen werk gedaan

Be in the lead again

Of course: in your job or company you want to be good and valuable. Deliver on time. Help and surprise clients. Support colleagues. Grow. Develop. Always be contactable. Get promotion… It is always: “yes, yes, yes” and seldom “no” or “not now”. Slowly, your work starts to pile up. And with that, the stress. Control is slipping away. Delivering quality becomes harder and harder. Having fun is not an option anymore. Really? It is time for this struggle to end … and to be in the lead again!

Download the free worksheet and start today!

Your data is safe: they will never be used for other purposes.

Neem de regie terug

Natuurlijk: in je baan of je bedrijf wil je goed en van waarde zijn. Zaken op tijd leveren. Je klant helpen en verrassen. Je collega’s ondersteunen. Groeien. En ontwikkelen. Altijd bereikbaar zijn. Promotie maken … Het is altijd: “ja, ja, ja”. En heel weinig: “nee” of “niet nu”. Langzaam groeit de berg met werk. En de stress. Het glipt uit je handen. Kwaliteit leveren wordt moeilijker. Plezier is een bijzaak geworden. Echt waar? Trek een streep in het zand … en neem de regie terug!

Download het gratis werkblad en start vandaag!

Uw gegevens zijn veilig: ze worden nooit aan anderen verstrekt.
insight #1 “Email is a to-do list made by others...”
inzicht #1 “E-mail is een te-doen lijstje dat door anderen wordt gemaakt...”

To live or to be lived

On average 53% of European employees suffer from work-related stress (European Agency for Safety and Health at Work). In the Netherlands, this is 60%. Besides that, 14% of all employees in the Netherlands face or are close to a burn-out (CBS, TNO). The economy is on the move. New colleagues are scarce. It is time to find your own balance.

SUBSCRIBE NOW!

Salutation*

First name*

Last name*

Do you attend as self employed or via an organisation?*

Name organisation*

Job description*

Number of years working in this job*

Phone number*

Email address*

Leven of geleefd worden

Gemiddeld heeft 53% van de Europese beroepsbevolking last van werkstress gerelateerde klachten (European Agency for Safety and Health at Work). In Nederland is dat 60%. Veertien procent van de werknemers in ons land zit in of tegen een burn-out aan (TNO, CBS). De economie draait door. Nieuwe collega’s zijn schaars. Hoogste tijd om je eigen balans te vinden.

SCHRIJF NU IN!

Aanhef*

Voornaam*

Achternaam*

ZZP-er of via organisatie*

Naam organisatie*

Functie omschrijving*

Aantal jaren werkzaam in deze functie*

Telefoonnummer*

E-mail adres*

insight #2 “If you see your future as more of the past, don't expect solutions.”
inzicht #2 “Als je de toekomst ziet als meer van het verleden, verwacht dan geen oplossingen.”

Start now with private lean and get your own work done

Private Lean is Lean applied to individual work situations. Lean is a method to gain insights in business processes, to improve and manage them in such a way that they will run like a clockwork. It prevents all kinds of waste, which includes saving on moaning and trouble. The goal is to get your own work done with fun, with a focus on the client and within the available amount of time.

Sparcotraining®!

Sparcotraining® means sparring, coaching and training altogether. In a process of change – because that is what it is: getting your own work done – you need more than just coaching. You also need new knowledge, new tools, new insights and new skills. And sometimes the big stick. This rich form of support enables you to make quick and lasting progress. With you at the helm. Obviously.

Individual and/or Group

‘Getting your own work done’ is given individually or groupwise. An individual setting means a focus on you and full co-creation of your new job setting. Group meetings have the advantage that participants can learn from, sparcotrain and inspire each other.

For employees, managers
and directors

‘Getting your own work done’ is for employees as well as for managers and directors. After all, the cornerstone of privatelean.com is the focus on value for clients, which counts for everyone.

Book your introduction now!

The introduction to PrivateLean is a group session (six participants max) of one hour and a half. Of course, that could be exciting because of the ‘other people’ taking part. But remember: they have the same big questions. So you can easily learn from them. Also, you get your own copy of the personal worksheet and further instructions as to how to let it work for you.

For those of you who want to take further steps. more programmes are available, individually as well as groupwise.

SUBSCRIBE NOW!

Salutation*

First name*

Last name*

Do you attend as self employed or via an organisation?*

Name organisation*

Job description*

Number of years working in this job*

Phone number*

Email address*

Start nu met private lean en krijg je eigen werk gedaan

Private Lean is Lean toegepast op individuele werksituaties. Lean is een manier om inzicht te krijgen in bedrijfsprocessen, ze te verbeteren en te zodanig te managen dat alles als een zonnetje loopt. Het voorkomt allerlei verspillingen, ook in de vorm van besparing op gemopper en gedonder. Doel is om je eigen werk gedaan te krijgen, met plezier, met oog voor jouw klant en binnen de beschikbare tijd.

Sparcotraining®!

Sparcotraining® is sparren, coachen en trainen tegelijk. In een veranderingsproces – want dat is het: je eigen werk gedaan krijgen – heb je meer nodig dan coaching alleen. Ook nieuwe kennis, nieuwe middelen, nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden. En soms een stok achter de deur. Deze rijke vorm van ondersteuning stelt je in staat snel en duurzaam vooruitgang te boeken. Met jou aan het roer. Uiteraard.

Individueel en/of Groep

‘Krijg je eigen werk gedaan’ wordt individueel of in een groep gegeven. Individueel betekent: alle aandacht voor jou en volledige co-creatie van een nieuwe situatie. Groepsbijeenkomsten hebben als voordeel dat deelnemers van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen sparren.

Voor werknemers, managers en directeuren

‘Krijg je eigen werk gedaan’ wordt zowel aan werknemers als aan managers en directeuren gegeven. De hoeksteen van privatelean.com is immers de focus op klantwaarde, en dat geldt voor iedereen.

Boek nu je introductie!

De PrivateLean introductie is een groepsprogramma (met maximaal 6 deelnemers) van anderhalf uur. Dat is natuurlijk spannend, met die ‘anderen’ erbij, maar bedenk dan: zij hebben hetzelfde vraagstuk, dus daar kun je elkaar heel goed bij helpen. Dit levert al direct de eerste voordelen op. Ook ontvang je je persoonlijke werkblad en hoe je dit voor je gaat laten werken.

Voor mensen die na de introductie verder willen, zijn er meerdere programma’s beschikbaar, individueel en in groepsverband.

SCHRIJF NU IN!

Aanhef*

Voornaam*

Achternaam*

ZZP-er of via organisatie*

Naam organisatie*

Functie omschrijving*

Aantal jaren werkzaam in deze functie*

Telefoonnummer*

E-mail adres*

NL
EN

About

Privatelean.com is de samentrekking van ‘private’ en ‘lean’. Al jaren zien wij mensen in werksituaties worstelen. Of het nu werknemers, managers of directeuren zijn. En die worsteling heeft gevolgen. In de eerste plaats voor het individu zelf. En daarnaast voor de geboden kwaliteit voor de klant. Voor de collega’s. Voor andere contacten. Plus niet te vergeten: voor het thuisfront.

Lean is een manier om inzicht te krijgen in bedrijfsprocessen, ze te verbeteren en te zodanig te managen dat alles als een zonnetje loopt. Het is ontwikkeld door bedrijven als Toyota en General Electric. Het gedachtengoed van Lean vindt steeds meer algemeen ingang, juist ook bij MKB bedrijven. En of het bedrijf nu groot of minder groot is, uiteindelijk vormen de mensen daarbinnen de bepalende schakels. Vandaar dat privatelean.com de stap zet om Lean nu ook voor de individuele werknemer, manager en directeur in te zetten en beschikbaar te maken voor diens specifieke werksituatie.

Privatelean.com is ontwikkeld door ir. Jeroen van Oijen van Widea. Hij is als Lean Black Belt betrokken bij vele lean-trajecten voor grote en kleinere bedrijven en non-profit organisaties.

NL
EN

Proclaimer

Het beeldmateriaal op privatelean.com is afkomstig van Ingimage, waar wij een abonnement op rechtenvrije beelden hebben afgesloten.

Deze website dient ter informatie en inspiratie en spreekt met een ‘tone of voice’ zoals Privatelean.com die graag ziet. Deze toon is zorgvuldig en stellig, met de enige intentie om duidelijkheid te geven over de services en het gedachtengoed van Privatelean.com. Privatelean.com aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van mogelijke onjuistheden, onvolledigheid of persoonlijke interpretatie van de vermelde informatie op deze site door derden.

Het overnemen van teksten en beelden alsmede het linken naar onze site is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

© Privatelean.com 2018

NL
EN

Voorwaarden

1. Definities
1.1 Widea: bureau dat de sparcotrainingen ‘krijg je eigen werk gedaan’ coördineert en verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. Widea is gevestigd te Middelburg en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 22033763.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Widea of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Widea valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Widea.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Widea met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering, individueel of in groepsvorm, onder de noemer ‘krijg je eigen werk gedaan’ in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Bij inschrijving door een opdrachtgever via de website op een groepstraining met een vaste datum heeft deze de kracht van een opdracht en volgt er een factuur.
3.2 Bij de inschrijving van een opdrachtgever tot het volgen van een privé-training en/of aanmelding voor trainingen via andere kanalen dan de website stuurt Widea een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Widea en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.3 Indien Widea en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Widea, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfs- en accommodatiekosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Widea niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Widea kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Widea bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Widea gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
4.4 Bij ziekte tijdens een training stemmen wij met de deelnemer af welke mogelijkheden er zijn om de training op een later tijdstip te (ver-)volgen.

5. Prijzen
5.1 Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer, voorbereiding en coördinatie inbegrepen.
5.3 In het geval dat een training een hele dag duurt, is lunch inbegrepen. Het niet consumeren ervan leidt niet tot aanpassing van de prijs voor de training.

6. Betaling
6.1 Widea stuurt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Widea, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Widea is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Widea redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
6.3 Te laat of niet verschijnen op een afgesproken training geeft geen recht op restitutie.

7. Uitvoering
7.1 De uitvoering van trainingen vindt plaats door Widea of door Widea ingehuurde externe trainers, op een vooraf aangegeven locatie, datum en tijd.
7.2 In het geval van privé-training vindt deze plaats in of bij de werkplek van de opdrachtgever, dan wel ten kantore van Widea.
7.3 In geval van privé-training start Widea met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.

8. Auteursrecht
Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Widea. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Widea verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Widea door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Widea slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Widea.
9.2 Widea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Widea.
9.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Widea voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
9.4 Widea is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
9.5 Widea zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

10. Vertrouwelijkheid
10.1 Widea en de door haar eventueel ingeschakelde derden behandelen alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
10.2 Widea staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen en ingehuurde trainers uitgezonderd.
10.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

11. Algemeen voorbehoud
Widea behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, dan wel externe trainers te vervangen indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd.

12. Klachten
12.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Widea, Molenwater 105, 4331 SG Middelburg.
12.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

NL
EN

Voorwaarden

1. Definities
1.1 Widea: bureau dat de sparcotrainingen ‘krijg je eigen werk gedaan’ coördineert en verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. Widea is gevestigd te Middelburg en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 22033763.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Widea of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Widea valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Widea.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Widea met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering, individueel of in groepsvorm, onder de noemer ‘krijg je eigen werk gedaan’ in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Bij inschrijving door een opdrachtgever via de website op een groepstraining met een vaste datum heeft deze de kracht van een opdracht en volgt er een factuur.
3.2 Bij de inschrijving van een opdrachtgever tot het volgen van een privé-training en/of aanmelding voor trainingen via andere kanalen dan de website stuurt Widea een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Widea en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.3 Indien Widea en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Widea, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfs- en accommodatiekosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Widea niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Widea kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Widea bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Widea gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
4.4 Bij ziekte tijdens een training stemmen wij met de deelnemer af welke mogelijkheden er zijn om de training op een later tijdstip te (ver-)volgen.

5. Prijzen
5.1 Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer, voorbereiding en coördinatie inbegrepen.
5.3 In het geval dat een training een hele dag duurt, is lunch inbegrepen. Het niet consumeren ervan leidt niet tot aanpassing van de prijs voor de training.

6. Betaling
6.1 Widea stuurt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Widea, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Widea is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Widea redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
6.3 Te laat of niet verschijnen op een afgesproken training geeft geen recht op restitutie.

7. Uitvoering
7.1 De uitvoering van trainingen vindt plaats door Widea of door Widea ingehuurde externe trainers, op een vooraf aangegeven locatie, datum en tijd.
7.2 In het geval van privé-training vindt deze plaats in of bij de werkplek van de opdrachtgever, dan wel ten kantore van Widea.
7.3 In geval van privé-training start Widea met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en de trainer(s) vastgesteld.

8. Auteursrecht
Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Widea. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Widea verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Widea door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Widea slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Widea.
9.2 Widea aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Widea.
9.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Widea voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
9.4 Widea is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
9.5 Widea zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

10. Vertrouwelijkheid
10.1 Widea en de door haar eventueel ingeschakelde derden behandelen alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
10.2 Widea staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen en ingehuurde trainers uitgezonderd.
10.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

11. Algemeen voorbehoud
Widea behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, dan wel externe trainers te vervangen indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de training wordt verbeterd.

12. Klachten
12.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Widea, Molenwater 105, 4331 SG Middelburg.
12.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.